Yrkande till SD fördel . | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Yrkande till SD fördel .

SD yrkade och fick igenom sitt förslag.

Familjenämndens möte 24/9-2015

Det yrkande jag gjorde innebar nog något nytt i Familjenämnden, ”härefter kallad FN”.
Jag tror inte man har varit med om ett tilläggsyrkande på en delårsbudget förut.

Här kommer historien om vad som hände:

( Det som är skrivet med kursiv stil är taget ur Familjenämndens protokoll som justerades den 29/9-2015)

Det är så här att familjenämnden haft en prognos på -4,5 miljoner och fått besparingskrav på sig som jag yrkat emot när det gäller indragningar vikarie och på material.

På FN möte den 24/9 så hade vi först en rektor som berättade om sin verksamhet och vad det innebar med ovanstående besparingar. (På FN mötet i Augusti så hade vi en annan rektor som berättade om konsekvenserna besparingarna innebar. ) Efter rektorns berättelse som skar i hjärtat på mig så började vi på agendan och kom till punkten om delårsrapport.

Vår ekonomiansvarige berättade än en gång om besparingarna och att vi nu genom olika besparingsåtgärder och vissa naturliga händelser sparat in 3,650 000 kronor. Nu återstod ytterligare 850.000:- att försöka spara in. På vems bekostnad tänkte jag efter att ha hört rektorernas berättelser och det egna sunda förnuftets slutledningsförmåga? Så när ordförande frågade om vi kunde fastställa och översända delårsbudgeten till kommunfullmäktige så räckte jag upp handen.
När jag fick ordet sa jag
-Jag yrkar på att delårsbudgeten lämnas in med ett tillägg .
Sedan berättade jag hur jag tänkt.

Då räckte ledamoten (S) framför mig upp handen och sa:
– Hon har rätt, så borde man kunna göra. Jag instämmer i hennes yrkande.

Nu blev det lite diskuterande om hur man skulle gå till väga men efter att jag framlagt min tanke så la ordförande fram två förslag för röstning.

Mariana Ramelius (SD) Yrkar på tillskott för gymnasieverksamhetens underskott som legat utanför familjenämndens påverkan då de vidtagna åtgärderna med anledning av underskottet gett konsekvenser i verksamheten.

Ordförandes (M) förslag: Delårsrapport 2015-08-31 fastställs och översänds till Kommunfullmäktige. Budgetuppföljningen läggs till handlingarna.

Ordförande frågar på förslagen och finner att Familjenämnden beslutar i enlighet med ordförandes(M) förslag.

Mariana Ramelius (SD) begär votering=omröstning.

Familjenämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Ordförandens förslag
Nej-röst för bifall till Mariana Ramelius förslag

Nu kommer det som tydligen blev lite historiskt:

 Mariana Ramelius (SD), förslag vann med 6 mot 5,vilket innebär att familjenämnden beslutar i enlighet med  Mariana Ramelius förslag

Familjenämndens beslut:
Familjenämnden anhåller om tillskott för gymnasieverksamhetens underskott som legat utanför familjenämndens påverkan då de vidtagna åtgärderna med anledning av underskottet gett konsekvenser i verksamheten.

Delårsrapport 2 per 2015-08-31 fastställs enligt bilaga till protokollet och översänds till kommunfullmäktige. Budgetuppföljning per 2015-08-31 läggs till handlingarna ..

 

Mariana Ramelius
SD Ledamot i familjenämnden

 

barnhand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen, vår framtid!