Värna om de äldre! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Värna om de äldre!

Händer med hjärta

 

Reservation på Vård och Omsorgs möte den 19/11-2015

Här kommer först vad punkten på agendan handlade om:

Ekonomisk uppföljning 31 oktober 2015
Vård och omsorgsnämnden fastställer budgetuppföljning tom oktober 2015,och överlämnar prognos, innebärande ett beräknat underskott på totalt 3,0 mnkr, till kommunstyrelsen.

Vård och omsorgsnämnden har beslutat om och förvaltningen arbetar med ett antal åtgärder för att nå balans i budgeten. Det beräknade underskottet fortsätter att minska, den nya prognosen pekar på ett underskott som är 900 tkr lägre än prognosen i delårsrapporten efter augusti. Dock beräknas inte effekterna av besparingsåtgärderna ge en budget i balans under 2015.

Enligt skrivelse från ekonomiavdelningen angående uppföljningar 2015 skall vård och omsorgsnämnden lämna utfalls prognos per 31 oktober till ekonomiavdelningen den 6 november.

Nu kommer vår reservation.
Särskilt yttrande angående reservation till Ekonomisk uppföljning.

Sverigedemokraterna anser inte att man ska höja avgifter till de äldre för att nå balans i budget.
Vi anser att vi minst ska behålla den välfärd vi har idag.

Att Vård och Omsorgsnämnden inte kan nå balans i budget beror bland annat på att kunderna har blivit mer vårdkrävande och detta är något som nämnden inte kunnat förutse.

Vi anser också att man inte ska tvinga någon att vårdas på hem för att de blivit för vårdkrävande (kostsamma) om de fortfarande vill bo hemma.

Därför anser Sverigedemokraterna att Vård och Omsorgsnämnden bör ge förslag till kommunalfullmäktige om att få ett tillskott istället för att höja avgifterna till de äldre .

Enligt Sverigedemokraterna borde ett tillskott på de 2,5 miljonerna som hemtjänsten har i underskott
vara en befogad summa att erhålla.

Sverigedemokraterna är medvetna om styrprinciperna men anser att ovanstående underskott är ett undantagsfall och att det borde gå vidare till kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna reserverar sig därför mot den ekonomiska uppföljning som nämnden bestämt att de ska skicka till kommunstyrelsen.

Sjöbo 19/11-2015

Allan Backson                                             Mariana Ramelius

Ordinarie Ledamot                                    Ordinarie Ledamot
Vård och Omsorgsnämnden               Vård och Omsorgsnämnden

Agneta Backson

Ersättare Vård och Omsorgsnämnden