SD kräver trygga barn och rättvisa för pedagogerna! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

SD kräver trygga barn och rättvisa för pedagogerna!

I förra veckan hade vi möte i familjenämnden(23/3-2017). Där var vårt  initiativärende om ” lärarlönelyftet till alla” uppe i familjenämnden. (Det avslogs i kommunstyrelsen med motivering . Ej KS sak. Lägg en Motion eller tag upp det i familjenämnden var ”rådet”. )

Det avslogs även i familjenämnden av alla partier ,utom SD, utan motivering.

Vi hade även uppe en punkt om vad familjenämnden behövde äska i budgeten för 2018.

I det äskandet som fanns har familjenämnden äskat 5,4 miljoner mer i budget till familj och individomsorg. Det är lagstadgade insatser som måste göras så det var ett självklart äskande, men där ville SD också äska pengar till resterande lärare som är berättigade till lönelyftet men ej fått det för att statens pengar inte räckte till.

Resultatet av detta yrkande om att vi skulle äska dessa pengar kan ni läsa om i den insändare som finns här nedan och som finns i Skånska Dagbladet idag!

Detta äskande om mer pengar till pedagoger är inget som är taget ur luften. Det är ett dilemma många kommuner står inför och därför finns det ett antal kommuner som gjort det vi vill göra, själv gett de pedagoger höjda löner som ej fick lönelyftet genom staten.

Men Sjöbos politiker blundar tydligen med båda ögonen och jag hoppas ingen glömmer detta budskap till pedagoger och elever från alla andra partier utom SD.

Nedan kommer yrkandet när det kom upp i familjenämnden samt insändare efter att ärendet varit uppe i kommunstyrelsen  samt familjenämnden.

Sist kommer vår skriftliga reservation från familjenämnden. ( Vi la även en skriftlig reservation i KS )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjöbo 2017-03-15

 

Initiativärende om att yrka tillskott

 Sammanfattning av ärende

 Vi har haft uppe ett initiativärende i kommunstyrelsen som i stora drag handlar om nedanstående.

Det skriftliga svaret blev att det inte är kommunstyrelsens uppgift att efterfråga nämndernas behov av utökning i budget. Muntligen tillades även att ville vi föra denna fråga så får vi göra det i nämnden/nämnderna eller skriva en motion.

En motion kan ta 5-6 månader innan den kommer upp i kommunfullmäktige för beslut och då är vi lite sent ute gällande höjning av lärarlöner.

Därför tar vi upp ärendet i familjenämnden.

Nedan kommer ärendet:

Vi har under den sista halvan av 2016 sett att familjenämnden troligtvis kommer att få problem med att behålla pedagoger, om de inte kan erbjudas samma löner som de pedagoger som fick höjd lön från statsbidraget. ( Av 185 lärare i Sjöbo kommun fick bara 77 ta del av höstens löneförhöjningar). Vi vet att det redan finns en del personal inom skolan som har slutat till förmån för andra kommuner, och detta kan innebära stora svårigheter för Sjöbo kommun.

Risken finns att ”flykten” även kommer att ske bland förskollärarna, vi har idag en väl fungerande förskola som vi ska vara rädda om.

När hålen ska fyllas med nya rekryteringar kommer det troligtvis innebära att de nyanställda kräver lika höga löner som sina kollegor, vilket i så fall kommer att sätta hård press på ekonomin i skolorna.

När vi ser de resultat som skolorna/förskolorna i Sjöbo kommun uppnått, och som vi vill behålla, så inser vi också att vi måste behålla våra befintliga pedagoger för att kunna uppnå minst samma goda resultat framöver.

Familjenämnden har också fått en merutgift gällande höjningen av friskvårdsbidraget, vilket blir en utgift som nämnden inte budgeterat med.

SD anser att det är bra med ett större bidrag för friskvård, men vi anser inte att utgifterna bör läggas på aktuella nämnder utan tillskott i budgetramarna.

Förslag till beslut:

Ge Familjeförvaltningen i uppdrag att:

# Räkna ut vad det skulle kosta om kommunen går in och ger resterande pedagoger samt förskollärare samma löneökning som de fått som erhållit det genom statsbidraget. Förslagsvis ger man denna löneökning från höstterminen 2017.

# Räkna ut vad merutgiften i friskvård för 2017 blir på de som redan utnyttjar förmånen.

# Nämnden yrkar på tillskott på de summor som uträkningarna kommer fram till.

 

Sverigedemokraterna Sjöbo

 

Mariana Ramelius                                            Fredrik Jönsson

Ledamot familjenämnden (SD)                    Ledamot familljenämnden (SD)

 

 

  Insändare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjöbo 2017-03-23

Skriftlig reservation angående yrkande om lärarlöner på punkt 6 ”budget 2018,budgetskrivelse”                      

 

SD yrkade för att familjenämnden skulle äska på att alla lärare samt förskollärare som inte fått ta del av ”lärarlönelyftet” skulle få det genom att kommunen gick in och betalade samma höjning till resterande pedagoger. Detta ansåg vi var en självklarhet i 2018 års budget.

SD vill att denna lönehöjning sker redan hösten 2017 för att inte våra pedagoger ska ”fly” Sjöbo.

Risken finns att ”flykten” kommer att ske både bland förskollärarna samt lärarna, vi har idag en väl fungerande förskola och en skola ”på väg uppåt” som vi ska vara rädda om.

Om vi skulle få pedagoger som väljer att säga upp sig för att få högre löner på andra skolor så ska ”våra hål” fyllas med nya pedagoger. Det kommer troligtvis innebära att de nyanställda kräver minst lika höga löner som sina kollegor som har fått lärarlönelyftet, vilket i så fall kommer att sätta hård press på ekonomin i skolorna.

Tack vare att alla partier utom SD, sagt nej till att ge de pedagoger vi har idag ”lärarlönelyftet” kan familjenämnden komma att stå inför svåra ekonomiska beslut i framtiden. Enligt SD så äventyrar det barnens trygghet genom beslut som togs idag.

När vi, ser de resultat som skolorna/förskolorna i Sjöbo kommun uppnått, och som vi vill behålla, så inser vi också att vi måste behålla våra befintliga pedagoger för att få minst samma goda resultat framöver. Detta anser vi att de andra partierna inte gör eftersom de avslog vårt yrkande om att äska tillskott för att höja lönerna till de som inte fått ”lärarlönelyftet”.

Nu ser vi framemot alla partiers budgetar där det säkert finns massor av prioriteringar till olika saker inom skolans värld. Men kom ihåg att budgetarna är något som vi alla vet inte kommer att ”gå igenom” så där kan man skriva ner vad man vill.

Det som betyder något är vad vi gör På Riktigt i nämnderna när det är skarpt läge, och alla partier utom SD valde att inte prioritera våra barn.

SD reserverar sig med det bestämdaste emot det beslut som togs på punkt 6,budgetskrivelse, där man valde att avslå vårt yrkande om äskande av ”lärarlönelyftet” till alla pedagoger som inte redan fått det genom statsbidraget.

 

Mariana Ramelius                                                        Fredrik Jönsson

SD ledamot familjenämnden                                       SD ledamot familjenämnden