Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sida 5

Sverigedemokraterna Sjöbo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjöbo

 • Insändare om den 90-åriga damen!

  Av mariana.ramelius den 10 juni, 2017
  0

  Först kommer en länk till det som hände i kommunfullmäktige angående att man nekat en 90-årig dam särskilt boende.

  När vissa av oss i SD pratat igenom svaren vi fick i KF så bestämde vi oss för att sätta in en insändare i Ystad Allehanda . Den insändaren och efterkommande svar finns nedanför länken.

  För oss  är det självklart att den 90-åriga damen ska få ett boende där hon känner sig  trygg, så dela gärna denna länk så att de som styr i Sjöbo kommun kan se vad vi tycker om att en 90-årig dam inte får den hjälp hon har rätt till.

  Kommunfullmäktige 2017-05-23

  Vår insändare nr 1:

  Sjöbo 2017-05-24

  Insändare gällande behov av särskilt boende ett tryggt boende.

  SD hade en interpellation uppe i KF 2017-05-23 angående att få särskilt boende med tanke på den 90 åriga damen som blivit nekad att få ett sådant boende trots stor oro.

  Svaret vi fick på våra frågor fick vi själv tolka ur en längre text. Det blev att ”måttstock för oro” är domar från förvaltningsrätten, god livskvalite har ändrats till skälig levnadsnivå och man har inte blivit strängare i sin bedömning.

  Vi anser inte att domar ska få bestämma om en dam på 90 år ska få särskilt boende utan det ska damens mående göra, och man kan aldrig veta om människan i domen man jämför med har lika stor oro som den ärendet gäller i vår kommun. Om man har ändrat ”god livskvalite” till ”skälig levnadsnivå ” då anser vi att man blivit strängare i sina bedömningar.

  Sist men inte minst så anser ordförande i Vård och Omsorgsnämnden att” man inte ska tro att man kan komma hit och få ett boende här när man fått avslag på andra ställen.”

  Vi har ett antal gånger i olika beslut den senaste tiden sett att vissa partier värnar mer om flyktingarna än om våra äldre och hemlösa.

  Enligt den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans, Vice president i EU-kommissionen. flyr en majoritet av de som har tagit sig till Europa det senaste året av ekonomiska skäl och inte från förföljelse, skriver Europaportalen. Det är enligt källan Frontex, 60 procent av alla flyktingar som kommer hit som kommer av ekonomiska skäl.

  Så därför vill vi ställa en fråga till ordförande om det är skillnad på var man kommer ifrån, för när det gäller sk. flyktingar som flyttar hit som lycksökande från bland annat andra EU länder och kräver både det ena och det andra så finns det inga protester och avslag gällande att komma till vår kommun och ta del av vår välfärd.

  Sverigedemokraterna

  Mariana Ramelius, Lars-Wilhelm Larsson, Monica Rörstam

  Joakim Folkesson, Patrik Ramelius, Krister Persson

   

  Svar från Moderatordförande samt två stycken ersättare(M) i Vård och Omsorgsnämnden

  Länk till YA för att läsa hela svaret :http://www.ystadsallehanda.se/insandare/hapnadsvackande-sd-argumentation/

  Några citat:

  En häpnadsväckande argumentation från SD som tyder på ren okunskap. En ansökan om särskilt boende har inget med flyktingar och migrationspolitik att göra. Det är två helt skilda saker.

  Då sökande till särskilt boende är kommuninnevånare i Sjöbo, sker beslutet av biståndshandläggare på delegation.

  Vad än SD syftar på med ”god livskvalitet” så finns inte den benämningen i lagtexten, däremot arbetar vi i vård- och omsorg efter socialtjänstlagen och också efter vår egen vision ” ett gott liv” som helt handlar om hur de beviljade insatserna utförs.

  Vård och omsorg i Sjöbo kommun håller hög kvalitet, vilket inte minst visar sig i alla de undersökningar som görs årligen. Personalen gör ett fantastiskt arbete för våra äldre och sjuka varje dag. Det gäller såväl chefer, biståndshandläggare, legitimerad personal och all omvårdnadspersonal. De är värda stor respekt.

  Slutligen, interpellationer och motioner bör ställas enligt gällande ordning i kommunfullmäktige och nämnder, inte genom insändare i YA.

  Slut citat

   

  Vårt insändaresvar till ovanstående:

  Länk till YA :http://www.ystadsallehanda.se/insandare/sverigedemokraterna-varnar-om-vara-aldre/

  1. Vi vet att interpellationer och motioner ska ställas i kommunfullmäktige, men detta var ingen interpellation eller motion det var en insändare. Vi hoppas att ni vet skillnaden?

  2. Sverigedemokraterna vet också att särskilt boende inte har med flyktingpolitiken att göra. Men däremot så säger alliansen, som är i majoritet i Vård och omsorgsnämnden, nej till att vi ska värna om de hemlösa i bostadsförsörjningsplanen. Samma partier sätter inte ner foten gällande ”flyktingpolitiken” och säger: ”Nej vi har tyvärr inte boende och ekonomi för att välkomna fler flyktingar till vår kommun”. Men man säger nej till särskilt boende åt en 90-årig orolig dam. Svaret: ”Man ska inte tro att man kan komma hit och få ett boende här när man fått avslag på andra ställen”, från Berit Lundström gör att man undrar om det gäller alla, alltså även flyktingar?

  3. Angående god livskvalitet så är vi medvetna om att det inte står i någon lag. Undertecknade skriver att de arbetar efter visionen ”Ett gott liv” och då kontrar vi med att ett gott liv är detsamma som ”God livskvalitet” och inte ”Skälig levnadsnivå” .

  4. Sist men inte minst: Vi håller med om att all personal i Sjöbo kommun är värda en stor eloge. Det var absolut ingen kritik mot dem. Biståndshandläggaren följer nämndens/förvaltningens direktiv och vi skyller absolut inte på henne /honom , det är ni som hela tiden hänvisar till att det är den som tagit beslutet.

  Så än en gång:

  Sverigedemokraterna i Sjöbo står fast i att vi aldrig skall slå bort några hjälpsökande händer ifrån våra gamla kommuninnevånare.

  Ge den 90-åriga damen det trygga boende hon behöver!

   

  Sverigedemokraterna

  Mariana Ramelius, Lars-Wilhelm Larsson, Monica Rörstam

  Joakim Folkesson, Patrik Ramelius, Krister Persson

 • Initiativärende i Familjenämnden 2/5-2017

  Av mariana.ramelius den 7 juni, 2017
  0

  Sjöbo 2017-05-02

   

                                                                                                          Familjenämnden

   

  Ärende:

  Initiativärende om uppföljning av ärende som varit föremål för skolinspektionen.

   

  Sammanfattning:

  När vi får ett avslut på dessa ärenden så har i regel lång tid förflutit sedan familjenämnden skickat vidtagna åtgärder till skolinspektionen.

  Då kan jag som ansvarig politiker, huvudman, i vissa ”svårare” fall fundera över hur situationen ser ut nu. Har den fortsatt enligt den plan som skickats till skolinspektionen och har det blivit den förbättring som man kan vänta sig?

   

  Åtgärd:

  Sverigedemokraterna föreslår därför:

  Att förvaltningen i samband med att ärendet ska tas upp för avslut har förhört sig om hur situationen ser ut i ”dagsläget”, och rapporterar det i samband med avslutet.

   

  Sverigedemokraterna

   

  Mariana Ramelius                                                                             Fredrik Jönsson

  Ledamot i Familjenämnden                                                             Ledamot i Familjenämnden

   

   

   

  I anförandet nämnde SD också att vi haft kontakt med Skolinspektionen och fått reda på att det var vår plikt som huvudmän att se till att vi fick reda på att åtgärderna gjorde den verkan som det var tänkt.

  Öppen röstning för om ärendet skulle tas upp i Familjenämnden  där ordförande(M) bedömde att det ej skulle tas upp.

  SD begärde omröstning för att se vem som värnade om våra barn. Röstsiffrorna blev 6-5 till alliansen.

  Så än en gång vill inte alliansen värna om barnens bästa.

   

   

  Givetvis reserverade vi oss mot alliansens beslut:

   

  Sjöbo 2017-05-18

   Reservation gällande initiativärende om att få nutidsrapport vid avslut om skolinspektionsärende.

   

  Sverigedemokraterna vill ha en nutidsrapportering för att få veta att åtgärder har genomförts samt att barnen har fått den hjälp som krävs för att få de kunskaper de har rätt till, alternativ för att må bra i skolan och ej blir utsatta för mobbing kränkningar osv.

   

  Denna nutidsrapport skulle innebära att vi kunde ge uppdrag till berörd rektor att de måste vidta åtgärder om inte eleven mår bättre/får den hjälp som åtgärderna ska ge.

   

  Vi anser också att vi på detta sätt kan undvika att föräldrar kanske kommer behöva anmäla igen för att de anser att de åtgärder som gjorts inte är tillräckliga.

   

  Detta skulle gynna framför allt barnen och deras föräldrar men även oss som huvudmän.

   

  Vi har förhört oss med skolinspektionen om vad som gäller och enligt dem så är det vår skyldighet att se till att vi får en nutidsrapportering, och som huvudmän så finns det ingen sekretess mot oss utom den som gäller från början när vi får anmälan i vår ”hand”.

   

  Vi gjorde ett försök att få familjenämnden att se till allas bästa men alliansen ansåg tydligen inte att detta var relevant och röstade därför ner vår begäran om att få upp detta ärende.

   

  Vi reserverar oss med det bestämdaste mot alliansens beslut och tänker fortsätta kämpa för att ALLA barn får den kunskap och trygghet de har rätt till.

   

  Mariana Ramelius                                                                     Fredrik Jönssson

  Ledamot i familjenämnden                                                     Ledamot i familjenämnden

  .

  Sjöbo 2017-06-07

   

  Vid tangentbordet

  Mariana Ramelius

   

 • SD Budget för 2018!

  Av mariana.ramelius den 1 juni, 2017
  0

  Sjöbo 2017-06-01

  Vi vill behålla den välfärd vi har och även förbättra den. Vi vill att skolan får till lärarlönelyftet för de som ställdes utanför av staten. För vi vill behålla våra lärare som är viktigt för barnen. Trygga barn är viktigt i alla lägen så även när det gäller att ta till sig kunskap.

  Vi vill ge individ och familjeomsorgen större ram så att de kan se till att inga barn far illa. Vi vill även satsa på de barn som behöver extra stöd,med andra ord den kunskap de har rätt till och därmed färre ärende till skolinspektionen.= Tillskott till Familjenämnden 9,6 miljoner.

  Vi vill att våra äldre ska få leva ett gott liv och vill därför att det ska finnas pengar att yrka till Hälso-sjukvårdsavtalet.Om de inte får extra pengar om utgifterna ökar där kan det innebära att man drar in på sådant som inte är lagstadgat som ex. aktivitetssamordnare och kvalite på maten. Alltså de äldres guldkant och det säger SD absolut nej till.

  Vi anser också att de äldres trygghet är viktig och vet att det finns äldre som skulle behöva skaffa trygghetslarm men ej ansöker om det för att det kostar pengar. De vill hellre ha de pengarna för att köpa något gott för ibland,guldkanten på tillvaron.

  Vi vet också att det finns fallskador på grund av att de äldre numera bara får en rullator. Istället för att ta in ute rullator och smutsa ner inomhus så tror de att de ska klara sig inne utan rullator vilket de inte alltid gör. Alternativet är att köpa egen inne rullator vilket inte alla har råd med och därför anser vi att det ska finnas möjlighet att få två rullatorer vid behov.= Tillskott till Vård och omsorg 1, 2 miljoner till gratis trygghetslarm och dubbla rullatorer vid behov samt 3 miljoner att äska av vid behov.

  Jag fick frågan av journalisten på YA om vi inte var rädda för att förlora väljare nu när vi föreslår att skatten ska höjas,och mitt svar blev att det var inte det vi tänkte på när vi gjorde budgeten, vi tänkte på att värna om barnen och de äldre.

  Vi vill inte ”nedmontera” vår skola och äldre-sjukvård och därför anser vi att vi måste ta det ansvar som alliansen inte vågar för att det är val nästa år. Alliansen har satt oss i den ekonomiska situation vi står i idag och vi har inte valt de förutsättningar som råder, däremot förhåller vi oss till dem.

  Sist men inte minst.

  Vi kunde valt att inte ha någon vinst som Socialdemokraterna,men vi anser inte att det är ansvarsfullt för det gör kommunen sårbar för oförutsedda händelse. SKL rek. 2 procent men eftersom vi har betalt våra pensionsskulder så räcker det med 1 procent här = 10 miljoner. Vi har valt att vara ansvarsfulla och ha de 10 miljonerna i vinst. Ett nollresultat är inte att föra en ansvarsfull politik. Det skulle innebära att om en nämnd av någon anledning gick minus så hade det inneburit neddragningar med omedelbar verkan ,men med en vinst som buffert kan man avvakta för att det finns ”att nagga på”.

  Vi har gjort vårt bästa från de förutsättningar som finns idag, men med SD politik från riks och nedåt i kommunerna skulle vi inte stå i de förutsättningar som finns.

  Men vi tror att ni vill att vi satsar på barn och de äldre och detta var enda sättet att göra det på med dagens förutsättningar ♥

  15 öre är ca 15 kronor på en inkomst på 10.000 kronor.

  Nedan kommer länken till hela budgeten.

  Klar SD Sjöbo budget för 2018

 • Insändare i YA 2017-05-31

  Av mariana.ramelius den 31 maj, 2017
  0

   

  Insändare i YA!

  Sjöbo 2017-05-24

   

  Den 23 maj hade vi uppe en motion i KF gällande att göra en undersökning om hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro.

  Motionen avslogs med att det inte går att påvisa ett orsakssamband mellan lärares sjukfrånvaro som enda förklaring till elevers resultat i nationella prov och slutbetyg.
  SD håller fullt med om detta, men det är en av parametrarna och vi anser att man måste ta reda på alla parametrar och ha dem som underlag när man framöver kommer att behöva prioritera i skolorna.

  Kommer man att behöva det?

  Ja det kommer man med de beslut som de styrande tagit de sista åren. Detta kommer att få konsekvenser om kommunfullmäktige antar den budget som alliansen kommer att lägga fram den 14 juni. Alliansen kommer inte att ta det ansvar som de bör göra och därmed kommer det att bli tufft för både Familjenämnden och Vård och omsorgsnämnden.

  Vi kan läsa i YA den 23/5 i en artikel om skolan att förvaltningschefen i familjenämnden säger:
  Citat : – Läget är bekymmersamt, säger Richard Löfgren.
  SD vill säga att läget är mer än bekymmersamt och speciellt om de styrande inte vill ta sitt ansvar eller kanske vi ska säga vågar ta sitt ansvar.

  Så med tanke på att läget blir tufft framöver så kanske man skulle bifallit motionen för att se var i skolan man ska dra in för att göra minst skada.

   

  Sverigedemokraterna

  Mariana Ramelius  Fredrik Jönsson
  Lars-Wilhelm Larsson Patrik Ramelius

 • Insändare i Ystad Allehanda 2017-05-27

  Av mariana.ramelius den 27 maj, 2017
  0

  Insändaren från YA går inte att dela, men det är ju vår text och jag har den här
  Här kommer insändaren i original:

  Sjöbo 2017-05-24

  Insändare gällande behov av särskilt boende ett tryggt boende.

  SD hade en interpellation uppe i KF 2017-05-23 angående att få särskilt boende med tanke på den 90 åriga damen som blivit nekad att få ett sådant boende trots stor oro.

  Svaret vi fick på våra frågor fick vi själv tolka ur en längre text. Det blev att ”måttstock för oro” är domar från förvaltningsrätten, god livskvalite har ändrats till skälig levnadsnivå och man har inte blivit strängare i sin bedömning.

  Vi anser inte att domar ska få bestämma om en dam på 90 år ska få särskilt boende utan det ska damens mående göra, och man kan aldrig veta om människan i domen man jämför med har lika stor oro som den ärendet gäller i vår kommun. Om man har ändrat ”god livskvalite” till ”skälig levnadsnivå ” då anser vi att man blivit strängare i sina bedömningar.

  Sist men inte minst så anser ordförande i Vård och Omsorgsnämnden att” man inte ska tro att man kan komma hit och få ett boende här när man fått avslag på andra ställen.”
  Vi har ett antal gånger i olika beslut den senaste tiden sett att vissa partier värnar mer om flyktingarna än om våra äldre och hemlösa.

  Enligt den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans, Vice president i EU-kommissionen. flyr en majoritet av de som har tagit sig till Europa det senaste året av ekonomiska skäl och inte från förföljelse, skriver Europaportalen. Det är enligt källan Frontex, 60 procent av alla flyktingar som kommer hit som kommer av ekonomiska skäl.

  Så därför vill vi ställa en fråga till ordförande om det är skillnad på var man kommer ifrån, för när det gäller sk. flyktingar som flyttar hit som lycksökande, från bland annat andra EU länder, och kräver både det ena och det andra så finns det inga protester och avslag gällande att komma till vår kommun och ta del av vår välfärd.

  Sverigedemokraterna
  Mariana Ramelius, Lars-Wilhelm Larsson, Monica Rörstam
  Joakim Folkesson, Patrik Ramelius, Krister Persson

  Slut insändare!

  YA hade satt en annan överskrift:

  ”Krävande flyktingar får både det ena och det andra ” med STORA bokstäver.

   

   

   

   

   

  SD värnar om våra äldre och barn. De är nummer ETT!