Överklagan angående delegering/ta beslut teckna avtal flyktingboende. | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Överklagan angående delegering/ta beslut teckna avtal flyktingboende.

 

Ekonomi

Gällande överklagan som SD,Gert Ask , gjorde !

Tyvärr så fick Sjöbo kommun rätt i förfarandet att ge Stefan Lundgren rätt att ensam ta beslut om transitboende samt på delegation ta beslut om familjenämnden har rätt att teckna hyresavtal för flyktingboende.Förvaltningsrätten anser inte att kommunstyrelsen agerade felaktigt när beslut togs om flykting- och transitboende.

 

Det var  i fjor höstas som kommunstyrelsen bestämde att låta dess ordförande, Stefan Lundgren (M), ta beslut om start av transitboende när så bedömdes lämpligt. Likaså fick han på delegation ta beslut om familjenämnden har rätt att teckna hyresavtal för flyktingboende.

 

SD ,Gert Ask,  överklagade till förvaltningsrätten med hänvisning till att ärendet togs upp på mötet och då krävs att samtliga ledamöter är ense för att ärendet ska få avgöras.

Förvaltningsrätten noterar i sitt svar att det enbart gäller för kommunfullmäktige. Annars går det att ta beslut även om ärendet inte förberetts och alla inte är eniga.

Rätten har också tittat på om frågan var av så principiell art att den borde avgjorts i fullmäktige. Men de finner att så inte är fallet.

Det  handlade  om ett kortvarigt transitboende som avlastning för ankomstkommuner samt om ett boende för ensamkommande barn vilket Migrationsverket har rätt att be en kommun ordna.

 

Vi gjorde så gott vi kunde och nu får vi hoppas att Stefan Lundgren agerar förnuftigt och tänker på god ekonomisk hushållning när han tar sina beslut.

 

Vid pennan

Mariana Ramelius