Motion till Sjöbo kommunfullmäktige om att avskaffa avgift för trygghetslarm | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Motion till Sjöbo kommunfullmäktige om att avskaffa avgift för trygghetslarm

Trygghetslarm kostar för närvarande 2736 kronor om året vilket kanske inte verkar vara så besvärligt för en person som är frisk och i yrkesverksam ålder, men till detta kan komma kostnader på upp till ca: 5000kr om året för medicin, läkarbesök och sjukresor. Hög ålder och sjukdom gör det hellre inte lättare att på annat sätt kompensera för högre utgifter.

På Sjöbos hemsida kan man läsa att ”avgifterna regleras av det avgiftsutrymme som kunden har. Avgiftsutrymmet är den del av inkomsten som blir över efter det att boendekostnader och normala levnadsomkostnader räknats bort. Beloppet för normala levnadsomkostnader regleras i lagstiftningen” vilket innebär att man kan pressa ner den behövande personen till ekonomiskt existensminimum.

Detta anser vi sverigedemokrater inte vara ett värdigt förfarande i en kommun som vill utmärka sig för att vara humanistisk i en del andra nytillkomna verksamheter.

Behovsprövningen av trygghetslarmen bör finnas kvar, vid avskaffande av avgiften kommer antalet ansökningar om trygghetslarm säkerligen att gå upp lite, men eftersom behovsprövningen skall kvarstå kommer troligtvis ökningen av beviljade ansökningar att vara måttlig, och det sammanlagda antalet trygghetslarm då motsvara det verkliga behovet.

Därför yrkar vi:
– Att Kommunstyrelsen verkar för att avskaffa avgiften för trygghetslarm.

Sverigedemokraterna Sjöbo, den 27 januari 2014

Lars-Wilhelm Larsson