KF 2017-10-25! SD två yrkande! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

KF 2017-10-25! SD två yrkande!

På punkt två ”delårsrapport” så hade vi nedanstående yrkande samt en skriftlig reservation eftersom vårt yrkande blev nedröstad.

Frågan som kan uppstå för er som inte var där : Varför röstade inte SD med S i slutet?:

Svar: Vi hade ändå inte vunnit eftersom ingen i” de styrande ”röstade på S eller SD i första omröstningen. Hade någon bland ”de styrande röstat” för att S förslag skulle stå mot deras då hade det varit en ide att rösta på S i andra omgången för att se vad som hände med ”de styrande” som röstat för S i första omgången. Nu visste vi att det skulle bli ”de styrande” förslag som skulle vinna och då kunde vi hålla kvar vid vårt förslag eftersom vi ville att nämnderna skulle få i uppdrag att lämna en noggrann konsekvensanalys på varje sparförslag.

En reflektion som vi nämnde men inte tidningarna skrev om var att det pratades om att det var effektiviseringar men vi kallar det för rena besparingar.

SD sparar inte på barnen och de äldre!

 

Här kommer länk till tidningsartikel samt ett citat, sedan kommer vår skriftliga reservation.

Ovanligt het debatt om besparingar

Citat ur artikel: Sverigedemokraterna ville, precis som de rödgröna, stryka uppmaningarna till nämnderna om återhållsamhet, men även lägga till ett eget yrkande om att nu begära in konsekvenser till nästa rapport.

– Frågan är vad det beror på att nämnderna inte kan hålla sin budget. De kanske har fått för snava ramar från början? menade Mariana Ramelius (SD). Slut citat

 

Här kommer vår skriftliga reservation:

 

Sjöbo 2017-10-25

 

            Skriftlig reservation på punkt två, delårsrapport.

 

Bakgrund:

Sverigedemokraterna yrkade på punkten gällande delårsrapporten enligt följande:

 

Sverigedemokraterna yrkar att punkt 1 och 2 och därmed också 3 tas bort i det liggande förslaget, istället lägger man till en punkt som lyder enligt följande:

  1. Vi ger nämnderna i uppdrag att ge förslag på hur man kan få ekonomisk balans enligt god ekonomisk hushållning utan att det får konsekvenser i verksamhetsperspektivet. För att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska kunna göra en bedömning av detta så måste man ha en noggrann konsekvensanalys på varje förslag. Detta ska redovisas vid nästa uppföljning till kommunstyrelsen.

I övrigt så följer yrkandet det liggande förslagets beslutspunkter.

Skriftlig reservation:

Så klart skall alla nämnder följa god ekonomisk hushållning både finansiellt och verksamhetsmässigt och det är kommunstyrelsen/kommunfullmäktiges uppgift att tillse att det följs. Men vi kan inte sätta krav på att åtgärder ska vidtas, för att nå ekonomisk balans om vi inte vet vilka konsekvenserna blir verksamhetsmässigt, vilket man gör i liggande förslag. Om kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte tar hänsyn till god ekonomisk hushållning ur verksamhetsperspektivet innan man beslutar att nämnderna ska vidta åtgärder ur finansiellt perspektiv så har man enligt oss tagit ett fel beslut

Vi fick presenterat en väldigt dålig redovisning från nämnderna gällande konsekvenserna eller kanske ska vi säga att det i stort sett saknades konsekvensanalyser på de planerade besparingarna. För att kommunfullmäktige ska kunna göra en bedömning av förslagen så måste nämnderna lämna in en noggrann konsekvensanalys på varje förslag.

Därför yrkade vi på ovanstående yrkande vilket röstades ned och kommunstyrelsen förslag röstades igenom.

Vi reserverar oss med det bestämdaste mot KS förslag att ålägga nämnderna ekonomiska besparingar innan vi vet vilka konsekvenser det får. Det är lika viktigt för oss i kommunfullmäktige att titta på god ekonomisk hushållning i verksamhetsperspektiv som ekonomiskt perspektiv.

 

Gruppledare Lars-Wilhelm Larsson                       Mariana Ramelius                                   

Ledamot i kommunfullmäktige                              Ledamot i kommunfullmäktige

För Sverigedemokraterna i Sjöbo

Punkt fyra ” antal ledamöter i Kommunfullmäktige” så yrkade vi på att dra ner på ledamöter.

Här är länk till artikel om detta från Ystad allehanda:

Antalet ledamöter debatterades

Citat ur artikel:

Lars-Wilhelm Larsson (SD) gav ett svar:

– Har ni hört talas om folkets röst? undrade han, och berättade att han fått frågan varför det sitter så många ledamöter i fullmäktige i Sjöbo, när det räcker med betydligt färre enligt lagen.

Slut citat

Fråga: Varför besvarade ni inte Jörgen Jönssons”påhopp”?

Svar: Vi har redan ”diskuterat” detta i en insändare. Kommer egen information om detta på hemsidan om någon dag.

Vårt förslag röstades ned och vi reserverade oss mot det beslutet.

 

Vid tangent bordet

Mariana Ramelius