Utred kostnaderna för etablering av verksamhet för ensamkommande flyktingungdomar i Sjöbo kommun | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Utred kostnaderna för etablering av verksamhet för ensamkommande flyktingungdomar i Sjöbo kommun

Angående kostnader för etablering av verksamhet för ensamkommande flyktingungdomar i Sjöbo kommun

Det har visat sig att ett ensamkommande barn under sitt första år i Sverige kan ha ett extra stort behov av att ha tillgång till tolk i sin vardag. De behöver ofta tolk för att lösa vardagsproblem, konflikter, socialt umgänge och skolgång. Många barn kan även nattid behöva tolk och tillgång till psykolog.

Rädda barnen skriver ” De som upphandlar tolkservice bör tänka på att upphandla tolkservice som gäller dygnet runt, om det saknas och förvissa sig om att tolkförmedlingen åtminstone anlitar utbildade tolkar och om möjligt auktoriserade tolkar”

Det finns även många lagar som styr rätten till tolk, exempelvis: Förvaltningslagen 8 §, Hälso-och sjukvårdslagen 2 §, Socialtjänstlagen 1 §, Rättegångsbalken 5 kap 6 § med flera.

I Sverige råder dessutom brist på utbildade tolkar. Tolkbristen är mest akut i mindre frekventa tolkspråk, enligt källor som KSL, SVT, SR, Kammarkollegiet med flera.

För att möta de behov som finns och för att kunna följa de lagar och regler som styr rätten till tolkar har många kommuner upprättat en kravspecifikation för upphandling av tolktjänster. Det har då visat sig att det behövs avtal med tolkservice som kan infinna sig snabbt och dygnet runt eller att heltidsanställda tolkar anställs för att klara denna uppgift.

För Sjöbo kommun kan det då behövas upptill en heltidsanställd tolk per barn ifall de barn som kommer till kommunen har olika hemspråk. Kostnad för tolk per barn skulle då kunna uppgå till ca 600.000kr och år. Vid mottagande av 9 barn med olika hemspråk kan då kostnaden för tolkar uppgå till 5,4 miljoner.

När barnet beviljats uppehållstillstånd har socialnämnden en skyldighet att efterforska var barnets familjemedlemmar finns. Barn under 18 år har rätt att återförenas med sina familjemedlemmar, detta avser föräldrar, syskon eller någon annan nära anhörig som det ensamkommande barnet bott tillsammans med i hemlandet. De kan då per automatik söka uppehållstillstånd även efter det att den unge fyllt 18 år.

Det är därför rimligt att förutsätta att mottagande av ensamkommande barn innebär att familjemedlemmar till barnen kommer att flytta till Sjöbo kommun.
Boverket listar Sjöbo som en kommun med bostadsbrist. Det kan därför bli stora problem att ge de ensamkommande eget boende när de fyller 18 år, vilket de har rätt till. Kommer det även ett antal familjemedlemmar till kommunen så blir bostadsbristen än mer kännbar. Detta kommer även att belasta socialtjänsten ytterligare med både socialbidrag och andra kostnader. Det har även visat sig att det i snitt tar 7 år innan en invandrare kan få sin första anställning, oftast är denna kortvarig och därefter blir de beroende av socialbidrag igen.

För skolorna innebär mottagande av ensamkommande att det behövs lärare i hemspråk, studiehandledning på modersmålet, tillgång till tolkar under skoltid, skolmat som uppfyller den religiösa trosuppfattning som barnet har med krav på rituellt slaktade djur med mera.

Den budget som presenterats för gruppboende av ensamkommande barn saknar flera poster och saknar även ett helhetsperspektiv med de faktiska kostnaderna för kommunen. Genom att uppvisa denna budget förleds läsaren i ett falsarium att det skulle bli billigare för kommunen att driva boendet med 9 platser än det med 3+6 platser.

I ert förslag så förordnar ni att ett boende med 8-10 platser anordnas, och att ett boende med 8 platser innebär att kommunen årligen tar emot ca 14 barn. I budgeten räknar ni bland annat utifrån en variant med 9 platser.

Mina frågor utgår därför ifrån premissen att 9 platser inrättas i kommunen och avser kostnader per år. Jag önskar därför svar på följande frågor:

1. Har ni gjort en kravspecifikation för upphandling av tolkar?
2. Ser ni något problem med att kunna få tillgång till tolkar?
3. Vad blir den totala kostnaden för tolkar?
4. Vad blir den totala kostnaden för skolgång med hemspråksundervisning, lärarlöner samt speciallagad mat (ritualslaktad)?
3. Vad blir den totala kostnaden för kläder, sommargarderob, vintergarderob, höst- och vårgarderob till de ensamkommande?
4. Vad blir den totala kostnader för fritidsaktiviteter samt utrustning för att utöva dessa?
5. Vad blir de totala kostnaderna för socialtjänsten?
6. Vad blir de totala kostnaderna för eget boende när de ensamkommande fyller 18 år?
7. Vad blir de totala kostnaderna för eget boende för anhöriga till de ensamkomande?
8. Hur ska kommunen lösa bostäder till ensamkommande över 18 år samt anhöriga till dem, kommer kommunen att ge dem förtur till bostäder?

Lars-Wilhelm Larsson
Ordförande
Anders Nilsson
Sekreterare