Initiativärende gällande ärende till skolinspektionen och debatt kring detta! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Initiativärende gällande ärende till skolinspektionen och debatt kring detta!

barnhandNedan kan ni se det initiativärende som vi hade uppe i Familjenämnden i förra veckan, samt en reservation eftersom förslaget blev nedröstat.

När det togs upp på punkten information för att bestämma om det skulle tagas upp till behandling så gick det så långt som till votering.

Vid voteringen så röstade S med oss men Alliansen och MP röstade ned att förslaget skulle tagas upp.

Men förvaltningschefen tyckte att det var inte fel det vi sa, och man hade börjat ta tag i vissa saker. Eftersom inget var på gång vid förra FN mötet i november när jag ifrågasatte om rektorer och pedagoger hade den kunskap, tid eller ekonomi för att kunna tillgodose varje elevs behov, så antar jag att det arbetet börjat efter det, eller kanske när man sett artikel om vårt initiativärende i pressen.

Men det som är viktigast är att något händer så att ALLA barn får den rätt de har till kunskap och trygghet.

Sjöbo 2016-12-16

Skriftlig reservation angående initiativärende nedan.  

 Sverigedemokraterna ville väcka nedanstående ärende för att få upp eventuella problem till ytan. Ärendet röstades ned, men vår förhoppning är att vi ändå fått upp problemen till ytan. Vi tror att förvaltningen tagit till sig de påpekande SD gjort, och nu kommer att arbeta för att ”täppa till de hål” som finns.

Vi hoppas därför att vi i framtiden inte ska få så många ärenden hos skolinspektionen, och därmed att ALLA barn ska få den hjälp de har rätt till, utan att behöva lägga ner energi på att anmäla skolorna för att inte rätt hjälp ges.

        

 Initiativärende om att undersöka varför så många ärenden går till skolinspektionen.

                                        Familjenämndens sammanträde 15/12-2016

 Bakgrund till detta initiativärende:

Vi vill förhindra att ärenden går så långt som till skolinspektionen, och då framför allt för att elever och föräldrar inte ska behöva lägga ner energi på allt som det innebär. Det är bättre att de får lägga fokus på det som är viktigt, samarbetet med skolan för elevens bästa.

Vi vet att det finns föräldrar som inte alls känner igen alla de åtgärder som skolan/förvaltning uppgett till skolinspektionen. De anser inte att de fått den hjälp som skolan uppger, vilket inte är bra, och därför behöver vi åtgärda de problemen.

Sverigedemokraterna har upptäckt att vissa åtgärder gjorts efter att skolinspektionen påpekat om detta. I vissa fall anser vi att det är självklara saker såsom att upprätta en åtgärdsplan på ett korrekt sätt.

Vi har också fått föreläggande om att skolan inte har arbetat tillräckligt för att eleven ska komma tillbaka till skolan.

Dessa brister anser vi kan bero på stress och kanske okunskap, och därför vill vi att förvaltningschefen undersöker och arbetar effektivt för att täppa till de eventuella hål som kan finnas ute i verksamheterna.

Därför föreslår vi familjenämnden att:

# Ge Förvaltningschefen Rickard Lövgren i uppdrag att undersöka om rektorerna har den kunskap, de verktyg eller den tid som behövs när vårdnadshavare och elever anser att eleverna inte får den hjälp de behöver i skolan. Detta gäller både kunskap och trygghet i skolan.

# Förvaltningschefen undersöker om pedagogerna anser att de får de verktyg de behöver.

# När förvaltningschefen sammanställt resultaten så vill vi att han ska se vilka åtgärder som kan behövas för att komma tillrätta med eventuella ”problem”, och därefter ska detta presenteras för nämnden.

Mariana Ramelius                                                       Fredrik Jönsson

Ledamot Familjenämnden/SD                                  Ledamot familjenämnden/SD

 

frågetecken

 

Detta ärende satte igång debatt i Ystads allehanda:

Debattinlägg 1.

Bristande skolmiljö inte rektorernas fel.

Familjenämnd-och förvaltning har det yttersta ansvaret för läget i skolan i Sjöbo skriver Per Landin,förälder till skolbarn i Sjöbo

Efter alla anmälningar till skolinspektionen vill politiker i familjenämnden se om kommunens rektorer saknar kunskap eller tid. Denna undersökning skulle utföras av familje­förvaltningens chef. Först borde man kanske rannsaka sig själv som nämnd och förvaltning – innan man går på rektorerna och pedagogerna igen.

Så fort det är något positivt tar nämnden och förvaltningen för sig, men så fort det inte fungerar så beror det på rektorer eller pedagoger.

Nu i höst var man glad igen inom familjenämnden och familjeförvaltningen över att kommunen har klättrat i olika ­undersökningar och man tror att det är en trend. Jag tror att det blir en kort trend.

Alla dessa undersökningar baseras på vårterminen 2016 års resultat och allt det jobb som ­skolans personal gjorde under läsåret ht2015-vt2016. Efter det kom en sommar då en hel del ­pedagoger och personal valde att lämna denna kommun och hösten började med kaos. Jag anser att det fortfarande är kaos.

För allt fylla dessa vakanser anställde familjeförvaltningen till viss del outbildade pedagoger, som möjligen har ämneskunskap men inte är ­pedagogiskt utbildade. Dessa pedagoger får inget pedagogiskt stöd från ­familjeförvaltningen. Jag skriver familjeförvaltningen för att ni är ansvariga för att alla pedagoger antingen har rätt utbildning eller får rätt stöd för att kunna bedriva sina lektioner.

Man kan inte hänvisa till eller tro att de ­övriga pedagogerna ska ha tid att utbilda och hjälpa till med den pedagogiska biten. De har fullt upp med sina egna ämnen.

I många artiklar skriver man att familjeförvaltningen har koll på varenda skolungdom i kommunen och man ser om resultaten inte nås. Har man lika bra kontroll på elevernas psykosociala hälsa? Den psykosociala hälsan är, enligt mig, viktigare än kunskapsmålen. Skolan ska vara en trygg och lugn tillvaro för eleverna, det är den inte idag. Som huvudman för skolan är ni politiker i familjenämnden ansvariga för våra barn/ungdomar och deras ­arbetsmiljö under skoltid. Frågan är inte om utan när den första anmälan till arbetsmiljöverket för osund arbetsmiljö ­kommer.

Rektorerna har kompetens för sitt arbete och kunskap om vad skol­lagen säger, men det man saknar är tid och support från familjeförvaltningen och familjenämnden.

Orsaken till alla anmälningar till skolinspektionen är inte rektorernas ­eller pedagogernas fel, de sliter dagligen med att försöka uppfylla alla krav. Nej, problemet och orsaken ligger högre upp i organisationen. För vad ska föräldrar göra som upplever att deras barn inte får den undervisning som de har rätt till och man ser att pedagogerna sliter allt vad de kan? Jo, man vänder sig till den myndighet som lyssnar.

Jag tror inte att frågan kommer att klubbas i familjenämnden och om den ändå gör det, är familje­förvaltningens chef då rätt person för uppdraget? Frågan är inte om rektorerna har kunskap, utan vad familjeförvaltningen och familjenämnden gör för att minska anmälningarna till skolinspektionen. Har man tillsatt tillräckligt med ekonomiska medel så att pedagoger och rektorer kan bedriva den verksamhet som man ­enligt lag är skyldig till?

Om nästa års resultat inte är bättre än årets så förväntar jag mig att ansvariga i familjenämnden och familjeförvaltning står för sin sak, själva tar ansvaret och inte skyller på rektorer och pedagoger.

Per Landin

imp

 

Svar från SD 2016-12-23 :

Absolut inte rektorers och pedagogers ”fel”.

Jag vill börja med att tacka dig Per för ditt engagemang och agerande.
Tyvärr så kom inte interpellationen ut i sin helhet.

Det handlar inte om att leta ” fel” utan om att se till att man får den hjälp som behövs, för att kunna ge ALLA barn den kunskap och trygghet de har rätt till.

Det handlar om att minimera risken att ni föräldrar ska slippa känna att ni inte får den hjälp ni behöver .

Du har din åsikt om vad som fattas och jag tar det till mig. Gällande ekonomi så har vi/SD äskat pengar till skolan i två års tid, och nu vill vi att man ser över de problem som kan finnas för att ge alla barn det de har rätt till.  Det kan vara kunskap,tid eller mer pengar.

Sverigedemokraterna har tagit sitt ansvar som politiker med denna interpellation. Vi vill få upp eventuella problem i ljuset och från det ge skolverksamheterna de verktyg de behöver.

Nu tog man inte upp vår interpellation, men med hopp om att förvaltningen ändå tar tag i detta och vi politiker får reda på resultaten ,så lovar jag att jag som politiker ska kämpa för att alla barn får den kunskap och trygghet de har rätt till.

MVH Mariana Ramelius 

 

frågetecken

 

Här stod också ett nytt debattinlägg 2.

Svar på artikel på Sjöbosidan samt insändare om skolornas utveckling i Ystads Allehanda 20 december.

Jonas Nordling (L)

Skola

Skolfrågor debatteras flitigt i Sjöbo och det är mycket bra. Igår tisdag fanns i Ystad Allehanda både en insändare och en artikel på Sjöbo-sidorna om skolan.

Jag håller med Per Landin, förälder till skolbarn i Sjöbo, om att rektorerna i Sjöbo behöver arbetsro och stöd och inte några onödiga extra utredningar.

Familjenämnden röstade också ner förslaget, som lades av SD, om en särskild utredning av varför ett fåtal ärenden gått till Skolinspektionen. Bara SD och S röstade för förslaget om en utredning.

Sjöbo skolor är på rätt väg, ut ur en tid med viss turbulens. Påpekandena från Skolinspektionen har varit av mindre allvarlig karaktär och lätta att rätta till, som en naturlig del i arbetet med att kvalitetssäkra skolorna i Sjöbo kommun.

En positiv utveckling av skolan och förbättring av skolresultaten är inget som skapas i en handvändning. Det kräver ett långsiktigt och målmedvetet arbete, där arbetsro och förtroende för rektorerna är en avgörande komponent.

En annan nödvändig förutsättning för en förbättring av skolan är läraryrkets status och därmed oundvikligen lärarnas löner. I frågan om läraryrkets status har det äntligen hänt något, mycket tack vare Liberalernas enträgna arbete i frågan under många år.

Per Skoog, ordförande för lärarförbundet i Sjöbo och Richard Löfgren, familjeförvaltningens chef, uttrycker båda i tisdagens YA en oro för ökade löneskillnader bland lärarna och vilka konsekvenser det kan få.

Under sommaren valde ett antal lärare i Sjöbo att byta arbetsgivare och gå till skolor i andra kommuner. Det har inneburit ett tufft arbete för familjeförvaltningen och rektorerna att på kort tid rekrytera och fylla vakanser med behöriga lärare. Lyckligtvis är man snart i mål.

Lärarna agerar på en fri arbetsmarknad och den enda vägen att långsiktigt skapa kvalitet i undervisningen och bra skolresultat är att vara en attraktiv arbetsgivare och premiera bra lärare.

En ökad lönespridning är inte problemet utan tvärtom en förutsättning för en bra utveckling. Alla gynnas av att läraryrket blir ett yrke med karriärmöjligheter.

Richard Löfgren är främst oroad av risken för en kostnadsökning om konkurrensen ökar det allmänna löneläget hos lärarna. Det är en fullt begriplig oro och gäller inte speciellt bara i Sjöbo.

Men det är ofrånkomligt att det kommer att kosta att höja statusen på läraryrket.

Politik handlar om att prioritera resurserna, pengakistan är ju inte outtömlig, men en bra utveckling av skolorna i Sjöbo är avgörande för hela kommunens utveckling på lång sikt.

 

imp

 

På detta har jag/SD svarat och skickat in till YA så får vi se om det kommer in före eller efter jul:

Svar till Jonas Norling!

Jag vill börja med att säga att initiativärendet inte handlar om en ”vanlig utredning”, utan om att ta reda på vad man behöver för verktyg för att ingen förälder ska behöva känna att de inte får den hjälp som deras barn behöver.

Sedan tycker jag att någon som sitter i familjenämnden inte ska ha en inställning ”att man inte behöver bry sig om de barn och föräldrar” som har känt sig så maktlösa att de behövt gå till skolinspektionen. Jag tror inte de känner igen sig i din beskrivning ”mindre allvarlig karaktär”. Jag tror inte du har riktigt klart för dig gällande de ärenden, du är ju ny i FN, men det kan vi ta i det verkliga livet.

Nästa sak är lärarnas löner och vi, SD, håller med om att det är viktigt, men om vi som kommun ska gå in och tex. täcka upp för de som inte fått löneförhöjning genom statsbidrag så behövs pengar.

Så till sist har jag en julklappsönskan till dig:

Snälla Jonas, nästa gång SD äskar pengar till skolan så be dina partikamrater i Liberalerna rösta med oss i kommunfullmäktige så vi kan höja lönerna till alla i skolans värld, för det är de värda.

Man kan inte sitta och skriva att man vill höja löner i skolan och sedan sitta och rösta ned förslag på tillskott i kommunfullmäktige som ni gör.

Med detta säger jag en God Jul och ser framemot ett gott samarbete nästa år gällande höjda löner och ALLA barns rätt till kunskap och trygghet i skolan.

Slut debatter

Nu hoppas SD att ALLA barn får den kunskap som de har rätt till .

brinnande hjärta

 

Jag avslutar med orden från en kille som kämpade tillsammans med sina föräldrar för att få den hjälp han hade rätt till. Han berättar sin historia för att kunna påverka och sa så här i en artikel :

Kan jag bara hjälpa en enda, så blir jag glad! / Kevin

 

 

 

 

 

God Jul och Tack för ordet

Mariana Ramelius