Borgen för byggande av lägenheter till ensamkommande barn | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Borgen för byggande av lägenheter till ensamkommande barn

 

Hans 3

Hans Erling Jensen

Sverigedemokraterna i Sjöbo har i  onsdags kväll sagt nej till att öka kommunens borgen för sitt helägda bostadsföretag, Sjöbohem, vad gäller pengar till nya bostäder för ensamkommande.Även Sjöbopartiet som redan reserverat sig i Kommunstyrelsen, röstade emot förslaget om att höja kommunens borgensram med 90 miljoner till 800 miljoner vad gäller den del som beräknas användas till nämnda bostäder. Sverigedemokraterna presenterade sina argument och motiveringen varför man inte i detta skedet kan bifalla en utvidgad borgensram.Med medvetenheten om, ”att politik är det möjligas konst”, som den tyska järnkanslern Otto von Bismarck sa för snart 150 år sedan, hojtade inte Sverigedemokraterna till med ett villkorslöst och därmed på förhand nerröstat ”Nej”. Vi vet nämligen att det är staten som bestämmer hur många ensamkommande kommunen skall ta hand om. Till vilket pris har kommunen däremot en del att säga till om. Något som inte tycks  bekymra Sjöbopartiet det minsta.I Sverigedemokraterna önskar vi att få något igen ,när vi mot vår politik och vår vilja tvingas att ge efter på väsentliga principer. Därför hade vi i dagarna innan onsdagens kommunfullmäktige motionerat för ”jämlikhet i mottagandet av ensamkommande”.

(Se motion härefter )

Under behandlingen av ärendet om borgensramen begärde sverigedemokraternas Hans Erling Jensen ordet och framlade sin och gruppens motivation för att rösta emot förslaget om fler pengar, utvidgad borgen ,till ensamkommande boende:

”Då ärendet var uppe i kommunstyrelsen hängde vi oss endast upp på ekonomin.” (Därför biföll vi motsträvande kommunstyrelsens inställning till kommunfullmäktige om att låta ett ökat borgensåtagande omfatta omtalade bostäder.)”Sverigedemokraterna är principiellt emot begreppet ensamkommande barn. Men vi erkänner motvilligt att staten har tvingat oss och att kommunen därför är förpliktigade till att ta emot ett visst antal.Givetvis skall vi hålla kostnaderna för denna ”service” på så låg nivå som möjligt.Vi finner dock att vi också måste ha något att säga till om i denna påtvingade plikt, som nu kan få det resultat att kommunens borgensåtagande ökas. Därför menar vi att den påtänkte investeringen måste påläggas vissa villkor, om vi skall bifalla denna.Just därför har vi i går lämnat in en motion om ”jämlikt mottagande av ensamkommande”. Tills den är behandlad och bifallen av nödvändiga instanser röster vi emot en utvidgning av borgensramen till att omfatta dessa bostäder.”

Motiveringen för onsdagens handling i kommunfullmäktige förstås bäst genom att läsa motionen i sin fulla längd.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

                                                                                  MOTION

Sverigedemokraterna i Sjöbo önskar ett jämlikt mottagande av ”ensamkommande”. Lika många kvinnor som män. I dag omfattar avtalet endast män.

Sverigedemokraterna i Sjöbo yrkar därför: Att avtalet mellan Sjöbo Kommun och Migrationsverket omförhandlas så att avtalet kommer att omfatta lika många flickor som pojkar.

Behandlingstid

Då vi vet att det finns en produktion av ”hus” på gång i samarbete med Sjöbohem, föreslår vi en snabb behandling av motionen med tanke på anpassning av boendet för båda kvinnor och män. (Se nedan under Avslutning)

Fördelar

Som beskrivit nedan under Motivering, vill en sådan ändring av nuvarande förfarande medföra en rad påtagliga fördelar.

Bakgrund

Kontraktet mellan Migrationsverket och Sjöbo Kommun innehåller i §2 följande: ”Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar [män] från och med 14 till och med 17 år”. I Sverigedemokraterna – som principiellt är emot att ta hand om individer som inte har officiell flyktingstatus enligt Förenta Nationernas definition – erkänner vi att det inte är möjligt att undkomma statens krav på mottagning av ensamkommande.Även om vi således inte erkänner existensen av denna grupp som den omtalas i lagar och förordningar, förstår vi att Sjöbo Kommun inte har någon lagenlig utväg för att avvisa det antal som Staten via Migrationsverket har påtvingat kommunen att ta ansvar för.Vi inser dock, att vi Sverigedemokrater i Sjöbo endast har lite mer än 20% av fullmäktiges röst i Sjöbo. Därför finner vi det inte heller meningsfullt att motionera uteslutande för mottagande av tjejer. Däremot finner vi, att det i Kommunfullmäktige finns ett stort flertal för motionens grundyrkande ut ifrån de aspekt, som vi lyfter fram i ”Motiveringen” nedan.

Motivering

Det finns tre tungt vägande grundar för ovanstående yrkande.

1. Sverigedemokraterna går som de flesta övriga partier – om inte samtliga – i Sverige in för reell jämställdhet. För att understryka vårt syn på jämställdhet mellan könen, saxar jag här en utdrag av vårt partiprogram: ”För Sverigedemokraterna är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade.”

2. Den andra aspekten är tjejernas förmåga att snabbare lära sig språket i landet, att fortare ta del av nya kunskaper och i större grad än killarna utnyttja de tillbud som ges till nyanlände. Sjöbo kommer sakna arbetskraft, har Stefan Lundgren uttalat före valet 2014. Vi vet att 85% av kommunens egna anställda är kvinnor. (Enligt kommunens HR chef). Genom att ändra fördelningen av ”ensamkommande” kan kommunen alltså tillgodose ett upplevd behov hos kommunens översta ledning och administration.

3. En inte oviktig faktor, när det gäller ovanstående yrkande, är även tjejers signifikant mindre benägenhet att begå kriminalitet. Undersökningar från våra grannländer visar på att kvinnors kriminalitet ligger på mindre än 1/5 av mäns. När det gäller migranter från ”icke-västliga” länder är siffran i vissa fall avsevärd högre. I samband med detta punkt, vill vi också framhäva, att mottagningen av ”ensamkommande” pojkar runt i landet inte har varit utan problem, och i vissa fall allvarliga sådan. Med att ingå ett 50/50 avtal har Sjöbo Kommun likaledes halverat kände risker med koncentration av unga män med annan kulturbakgrund.

Avslutning

Det enda argument som har kommit fram i diskussionen, som vänt sig emot en sådan lösning, är av ekonomisk karaktär.

Vi Sverigedemokrater tror att fördelarna vid en 50/50 lösning på sikt är långt mer positiv kännbar än de eventuella aktuella kostnader som kan följa en sådan dubbel-lösning.

Sverigedemokraterna i Sjöbo yrkar därför: Att avtalet mellan Sjöbo Kommun och Migrationsverket omförhandlas så att avtalet kommer att omfatta lika många flickor som pojkar.

Hans Erling Jensen Sverigedemokraterna Sjöbo